1025 Budapest, Törökvész utca 46/c
info@microburst.hu
+36 20 933 8337

Adatvédelmi tájékoztató

A Microburst Sky Voyagers Sportrepülő Egyesület székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36. nyilvántartási száma:00-18-046241, adószám: 18046241-1-43, postai cím: 1025 Budapest, Törökvész út 46/c. a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „egyesület”) elkötelezett tagjainak, munkavállalóinak valamint az egyéb érintett személyek (a továbbiakban együttesen: „érintett”) személyiségi jogainak védelme iránt.

A jelen tájékoztató ismerteti, az adatkezelő hogyan kezeli tagjainak, munkavállalóiank, egyéb érintett személyek személyes adatait. Az adatkezelő adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

1. Adatkezelő

2. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezel személyes adatokat.

Az adatkezelő az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja *

Kezelt adatok köre

Adatok megőrzési ideje

egyesületi tagok nyilvántartása

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) és jogszabályi kötelezettség Ptk. 3:67 § (1)

 

egyesületi tag tagsági jogviszonyának fennállásáig

egyesületi tagokkal kapcsolattartás

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a)

 

egyesületi tag tagsági jogviszonyának fennállásáig

egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok kezelése céljából

jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) c)

 

 

hírlevelek küldése

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a)

 

 

munkavállalói adatok nyilvántartása

jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) c)

 

 

*Az adatkezelés jogalapja lehet:

  1. az érintett hozzájárulása, amely hozzájárulást érintett bármely időpontban jogosult visszavonni
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben érintett az egyik fél
  3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükség
  4. az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3. Adatok megőrzési ideje

A személyes adatokat az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrzi meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtötte, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig köteles megőrizni.

4. Érintettek jogai

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Érintett jogosult:

Hozzáférés

Az Érintett kérelmére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást Érintettnek írásban.

Helyesbítés

Az Érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

Adatok törlése, illetve zárolása

Érintett bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozás

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek küldése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatóság

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy az Érintett és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Adatkezelés korlátozása

Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelni azokat de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Érintettnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

5. Jogorvoslatok

Abban a nem várt esetben, ha az érintett személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Érintett jogosult: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, naih.hu ) vagy keresettel bírósághoz fordulni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotörvény és a GDPR tartalmazza.

Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, Érintett az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti.

Érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely Magyarország jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

6. Alkalmazandó jogszabályok

7. Letölthető dokumentumok

Microburst SE adatvédelmi szabályzat

Kérelem az érintett jogok gyakorlásához